Jdi na obsah Jdi na menu

Poslání sociální služby Centrum JANA:


Pomáháme osobám, které pracují v prostituci a uživatelům návykových látek při řešení jejich zdravotních a sociálních problémů. Svojí činností se snažíme klienty motivovat k jejich aktivnímu řešení.

 

 

Cíle základní:

 •        prevence sociálního vyloučení
 •        sociální začleňování
 •        pomoc klientkám získávat nebo znovu nabývat sociální kompetence
 •        motivace klientů ke změně rizikového chování a mírnění jeho negativních důsledků
 •        prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob

 

 Zásady poskytování sociální služby:

 •      důraz na dodržování základních lidských práv, respektování lidské důstojnosti a práva na soukromí
 •      atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 •      pohlížíme na své klientky v souvislostech, nezohledňujeme jen aspekty dílčí či částečné
 •      individuální přístup a respektování osobních přání klientů – sociální služba je přizpůsobena potřebám klientů (důraz na flexibilitu sociální služby, která se přizpůsobuje klientům a ne opačně)

 

 

Cílová skupina:

 • mladí dospělí 19-26 let
 • dospělí 27-64 let
 • ženy ohrožené prostitucí
 • osoby komerčně zneužívané
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

 

Uplatňování vlastní vůle

 

Ctíme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, státní a etnickou příslušnost, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, a bez ohledu na náboženské a politické přesvědčení. Možnost rozhodovat o vlastním životě a nést za tato rozhodnutí odpovědnost je výrazem svobody. Podporujeme taková rozhodnutí a snažíme se jim napomáhat vytvářením rovných šancí a překonáváním předsudků a stereotypů.

 

V Centru JANA jsou vytvářeny možnosti pro vyjádření vůle a vlastních rozhodnutí klientů služby, zachování jejich důstojnosti:

 •       klienti služby se podílí na tvorbě svého individuálního plánu (integrace, rozvoj samostatnosti)
 •       klienti Centra JANA mohou své názory a potřeby sdělovat pracovníkům Centra JANA,  mohou podávat stížnosti či podněty k poskytování sociální služby, a to i písemně.
 •       klienti Centra JANA samy určují místo, čas, délku setkání i témata práce.
 •       klienti Centra JANA mohou kdykoliv službu odmítnout či využít jen některou část, aniž   by tím byly v poskytování služby nějak limitovány pracovníky Centra JANA

 

 

Vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením

 

Všichni pracovníci Centra JANA zaujímají profesionální postoj a ochranitelskou pozici vůči případnému negativnímu hodnocení klientek ze strany veřejnosti. Aby nedocházelo k takovýmto zbytečným projevům negativního hodnocení, je nutné vytvářet kladný obraz o našich klientkách. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přišli při výkonu své profese do styku. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Ochranou práv klientek Centra JANA se zabývá podrobně metodika M2/2009.

 

Pracovníci Centra JANA nejsou nijak označeni, nemají jednotné oblečení. Stejně jako služební auto není označeno nápisy, které by mohly přispívat k negativnímu hodnocení klientek Centra JANA.

 

Pracovníci Centra JANA dbají na:

       -  dodržování základních lidských práv a vhodným způsobem podporují klientky, aby si těchto práv byly vědomy (důležitý je individuální přístup a soustavné vzdělávání týmu)

       -  to, aby nebyly používány pojmy popírající důstojnost klientek (např. šlapky, holky apod.)

      - vědomí, že klientky Centra JANA jsou lidé jako ostatní a je potřeba zachovávat jejich důstojnost, chovat k nim respekt (není samozřejmostí tykání, sdělování informací o klientkách třetím osobám, nelze klientky nevhodně oslovovat při práci na ulici mezi běžnou populací)

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář