Jdi na obsah Jdi na menu

Etické normy

 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ o.s. NETWORK EAST - WEST
 
 
Etické zásady obecně
 
            Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v etickém kodexu Práv pacientů. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.
            Každý člen týmu ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
            Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem.
            Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.
            Pracovník usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům terénních programů a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.
            Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.
            Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.
 
 
Etické zásady ve vztahu ke klientům
 
            Pracovník si je vědom specifického postavení klientek o.s. NEW. Jedná se především o ženy pracující v prostituci, v převážné většině cizinky pracující ilegálně na území ČR. Již tento fakt je majoritní společností dostatečným důvodem k jejich stigmatizaci a diskriminaci. Pracovník se snaží porozumět důvodům, které vedly k nynější situaci klientek, je povinen akceptovat způsob života klientek a přistupovat k nim bez moralizování a subjektivního hodnocení jejich způsobu obživy. Je si vědom toho, že část klientek se do prostituce dostala nedobrovolně. I s touto situací o.s. NEW pracuje a počítá s ní.
            Pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.
            Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.
            Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnosti jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace /např. ke studijním aj. účelům - kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce/, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
            Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v JANĚ, nebo v terénu a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnosti vypovídají před orgány činným v trestním řízení.
            Pracovník hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů, tzn., že s nimi diskutuje o jejich současném stavu. Zprostředkovává nestranný názor, jiný úhel pohledu na danou situaci a především zprostředkovává potřebné informace, které jsou relevantní pro řešení problémů.
            Pracovník se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.
 
 
Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli
 
            Pracovník plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli.
            Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souladu s tímto kodexem.
            Pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.
 
 
Etické zásady kolegiality
 
            Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.
            Pracovník respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem.
            Pracovník je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče.
            Pracovník upřednostňuje týmovou spolupráci před individuálním pojetím služby.
 
 
Etické zásady odbornosti a povolání
 
            Pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže sociální služby.
            Pracovník se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo pracovník bez patřičného vzdělání a průpravy.
            Pracovník je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit problémy.
            Pracovníci o. s. Network East-West ctí kromě tohoto etického kodexu Etický kodex sociálních pracovníků České republiky a další etické kodexy jako Práva pacientů – Kodex vyhlášený v ČR 25.2 1992 (dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/840) a Práva pacientů – Amsterdamská deklarace Evropské regionální úřadovny WHO/EU (dostupné na http://www.dropin.cz/download/nove%20kodexy/prava%20pacientu.doc).
            Pracovník dodržuje určenou dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.
            Pracovníka se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.
 
 
Etické zásady ve vztahu ke společnosti
 
            Pracovník je povinen objektivně informovat většinovou společnost o fenoménu prostituce a obchodování s lidmi, poukazovat na situaci jeho obětí. Svým působením se snaží odbourávat předsudky, které o ženách pracujících v sexbyznysu panují.
 
 
Postupy při řešení etických problémů a jejich předcházení
 
            Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým o. s. Network East-West v rámci týmové porady nebo supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.
            Úkolem supervize je řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu nedaří zvládnout vlastními zdroji (lidskými a odbornými).
            Pracovníci předchází vzniku etických konfliktů utajením informací týkajících se účasti v programu a všech záznamů o léčbě a klientovi v souladu se zákony České republiky, dodržují zásady lékařského tajemství. Zachovávají všechny informace o klientovi v tajnosti s ohledem na platné zákony a nařízení. Respektují všechny klienty a zachovávají s nimi profesionální vztah. Rozpoznají, kdy je pro klienta nejlepší péče v jiném zařízení. Zabraňují využívání klienta pro osobní zisk. Lékařské ošetření provádějí pouze kvalifikovaní odborníci. Každý klient má právo na odmítnutí nabízeného lékařského ošetření.
            Všichni pracovníci Centra JANA jsou seznámeni s Etickým kodexem, Listinou základních práv a svobod a Pracovním řádem. Podpisem se zaměstnanci zavazují, že budou dodržovat pravidla v těchto dokumentech obsažená. Zaměstnanci jsou si také vědomi sankcí, které je možné uplatnit v případě, že budou jednat v rozporu s uvedenými pravidly.
 
 
KODEX PRÁV KLIENTEK
NEW dodržuje Kodex práv klientek. Tento Kodex je zveřejněn na webových stránkách organizace v pro klientky srozumitelné formě.
 
Práva klientek
 • Klientka má právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, sociální, ekonomické či kulturní charakteristiky (Každá klientka je vnímána a respektována ve své jedinečnosti a autonomii.)
 • Klientka má právo na lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou i majetkovou. Má právo na ochranu před fyzickým, citovým a sexuálním zneužíváním a před nedobrovolným fyzickým omezováním. (Klientka má právo na ochranu před nátlakem, týráním, zneužíváním či jiným zanedbáváním ze strany kohokoliv.)
 • Klientka má právo být přijímána jako samostatná a odpovědná bytost. (Pracovníci Centra JANA se nesmí dopouštět žádné formy diskriminace, veškeré činnosti musí být přizpůsobeny potřebám a možnostem klientek.)
 • Klientka má právo na utajení informací týkajících se její účasti v programu, všech záznamů o svém zdravotním stavu a léčbě v souladu se zákony ČR. (Ochrana osobních údajů je klientkám zaručena závazkem diskrétnosti a mlčenlivosti ze strany pracovníků a také omezením přístupu k osobním údajům klientek.)
 • Klientka má právo ukončit či odmítnout služby bez jakéhokoliv fyzického či psychického nátlaku. V případě, že služby odmítla nebo ukončila z jakéhokoliv důvodu, má právo kdykoliv znovu využít služeb organizace, pokud o ně projeví zájem. (Klientka má právo se sama rozhodnout, volit si činnosti a aktivity Centra JANA, kterých chce využít).
 • Klientka má právo na poskytnutí první pomoci.
 • Klientka má právo na zajištění poradenství (právního či jiného) v případě potřeby. Současně má klientka právo být zapojena do řešení svých problémů. (SPk musí umět klientce poradit a pomoci vyřešit její aktuální sociální situaci.)
 • Klientka má právo být jí srozumitelným způsobem informována o možnostech léčby či péče a o svém zdravotním stavu. Dále má pak právo na zajištění léčby a péči bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, původ, barvu pleti, politickou příslušnost, sexuální orientaci, stav, náboženství, identitu, věk, duševní či fyzické postižení, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost nebo veřejné postavení. A klientka má právo se dobrovolně rozhodnout, zda na léčbu přistoupí či nikoliv. Je si vědoma důsledků svého rozhodnutí.
 • Klientka má právo podat si stížnost a být informována o postupu při uplatňování stížnosti. (O možnosti podání stížnosti a jejím postupu vyřizování jsou klientky informovány v Řádu Ř7/2010 Sledování spokojenosti a řešení stížností na www.centrumjana.cz)
 • Klientka má právo na jasné vymezení zodpovědnosti u zaměstnanců organizace, jejich odpovídající výcvik a supervizi. (Pracovníci jsou odborně způsobilí, morálně a trestně bezúhonní a vnímají Etický kodex jako důležitou součást své práce.)
 
Povinnosti klientek
 • Obecně je povinností klientek respektovat pravidla, za nichž jim je služba poskytována poté, co jsou s nimi seznámeny. V případě, že klientky nejsou ochotny respektovat tato pravidla, není jim služba poskytnuta a je ukončen ústní kontakt s touto klientkou. Pokud i nadále klientka nerespektuje pravidla je ukončen ústní kontrakt.
 • Klientky jsou povinny respektovat pravidla o.s. NEW pro zprostředkování testování na infekční choroby: HBV, HCV, HIV/AIDS a syfilis
 • Klientky nesmí v prostorách o.s. NEW užívat alkohol ani jiné návykové nebo psychotropní látky.
 • Klientky nesmí v prostorách o.s. NEW kouřit.