Jdi na obsah Jdi na menu

Centrum JANA - terén

Terénní program

Poslání

Pomáháme osobám, které pracují v prostituci a uživatelům návykových látek při řešení jejich zdravotních a sociálních problémů. Svojí činností se snažíme klienty učit, jak minimalizovat rizika, kterým jsou vystaveni. Tím, že podpoříme zdraví jednotlivce, ovlivníme i zdraví veřejné.

 

Cíle:

 • motivace klientů ke změně rizikového chování a mírnění jeho negativních důsledků
 • prevence HIV/AIDS a dalších nejen pohlavně přenosných chorob
 • mapování drogové scény
 • aktivní vyhledávání uživatelů nelegálních návykových látek

 

 Zásady poskytování služby:

 •      důraz na dodržování základních lidských práv, respektování lidské důstojnosti a práva na soukromí
 •      atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 •      pohlížíme na klienty v souvislostech, nezohledňujeme jen aspekty dílčí či částečné
 •      individuální přístup – sociální služba je přizpůsobena potřebám klientů (důraz na flexibilitu sociální služby, která se přizpůsobuje klientům a ne opačně)

 

 Cílová skupina: 

 • osoby komerčně zneužívané, tj. ženy a muži, kteří se prostituují
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, tj. osoby ze scény prostituce (personál klubů, zákazníci, rodinní příslušníci)
 • osoby závislé na nelegálních návykových látkách
 • osoby ohrožené závislostí, tj. rodinní příslušníci a osoby z blízkého okolí uživatelů nelegálních návykových látek, potenciální uživatelé drog

 

Uplatňování vlastní vůle

Ctíme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, státní a etnickou příslušnost, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, typ zneužívané látky a bez ohledu na náboženské a politické přesvědčení. Možnost rozhodovat o vlastním životě a nést za tato rozhodnutí odpovědnost je výrazem svobody. Podporujeme taková rozhodnutí a snažíme se jim napomáhat vytvářením rovných šancí a překonáváním předsudků a stereotypů.

 

V Centru JANA jsou vytvářeny možnosti pro vyjádření vůle a vlastních rozhodnutí klientů služby, zachování jejich důstojnosti:

 •       klienti služby se podílí na tvorbě svého individuálního plánu (integrace, rozvoj samostatnosti)
 •       klienti Centra JANA mohou své názory a potřeby sdělovat pracovníkům Centra JANA,  mohou podávat stížnosti či podněty k poskytování sociální služby, a to i písemně.
 •       klienti Centra JANA sami určují místo, čas, délku setkání i témata práce.
 •       klienti Centra JANA mohou kdykoliv službu odmítnout či využít jen některou část, aniž   by tím byli v poskytování služby nějak limitováni pracovníky Centra JANA

 

Vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením

Všichni pracovníci Centra JANA zaujímají profesionální postoj vůči případnému negativnímu hodnocení klientů ze strany veřejnosti. Aby nedocházelo k takovýmto zbytečným projevům negativního hodnocení, je nutné vytvářet kladný obraz o našich klientech. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přišli při výkonu své profese do styku. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Ochranou práv klientů Centra JANA se zabývá podrobně metodika M2/2009, která je k nahlédnutí v kanceláři Centra JANA.

Pracovníci Centra JANA nejsou nijak označeni, nemají jednotné oblečení. Stejně jako služební auto není označeno nápisy, které by mohly přispívat k negativnímu hodnocení klientů Centra JANA.

 

Pracovníci Centra JANA dbají na:

 •        dodržování základních lidských práv a vhodným způsobem podporují klienty, aby si těchto práv byli vědomi (důležitý je individuální přístup a soustavné vzdělávání týmu)
 •        to, aby nebyly používány pojmy popírající důstojnost klientů (např. šlapky, holky, feťáci, smažky apod.)
 •       vědomí, že klienti Centra JANA jsou lidé jako ostatní a je potřeba zachovávat jejich důstojnost, chovat k nim respekt (není samozřejmostí tykání, sdělování informací o klientech třetím osobám, nelze klienty nevhodně oslovovat při práci na ulici mezi běžnou populací).

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář